Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast ligt de focus – zoals aangegeven in de meerjarenprogrammering – op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie.
 
2020 staat ook in het teken van het behalen van de doelstellingen voor de verhouding tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken en de deelname aan gezamenlijke BRZO-inspecties.
 
Werknemer met veiligheidsbril
Om gezond en veilig werken in bedrijven te stimuleren pakt de Inspectie, samen met betrokken partijen in het netwerk, onveilige en ongezonde werksituaties aan, legt ze achterliggende oorzaken bloot en ontwikkelt ze een bijpassende effectieve aanpak. Met actieve inspecties, onderzoek, meldingen en klachten worden verbeterpunten voor het bedrijf zelf, de fabrikant, de branche en de Inspectie vormgegeven.
 
De RI&E
De verbetering ten aanzien van de RI&E, zoals deze naar voren komt uit Arbo in Bedrijf (2018), moet zich verder doorzetten. Het aantal bedrijven met een RI&E moet worden verhoogd, evenals de kwaliteit van de RI&E. Deze mag geen papieren tijger zijn. Daarom intensiveert de Inspectie in 2020 haar inzet op de naleving van de arbozorgbepalingen door middel van voorlichting en handhaving. In alle programma’s waar actieve arbocapaciteit beschikbaar is, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract.
 
Gevaarlijke stoffen
Circa 1 op de 6 werknemers heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen.  De Inspectie wil dat werkgevers aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en van onvoldoende procesveiligheid. Met het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen borgt de Inspectie in 2020 de procesveiligheid en bestrijding van acute en chronische blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen. Bij zowel BRZO-bedrijven als overige (chemische) bedrijven. Het programma wordt in 2020 verder uitgebreid en omgevormd tot een deskundig dedicated team voor de aanpak van gevaarlijke stoffen.
 

Nieuws

FESI bestaat 50 jaar

 
 

Joop Ettekoven neemt afscheid van het VIB-bestuur

Het VIB-bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 oktober 2020 afscheid genomen van Joop Ettekoven. Vanwege Cor..
 

Berry Branten nieuw VIB bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenveradering van 7 oktober 2020 is Berry Branten (Branten Isolatie Technieken) gekozen als bestuurslid voor d..
 

OOI heeft een nieuwe locatie, samen met NCTI

 
 

Paul van der Waal nieuw VIB-bestuurslid

Nu de Corona-maatregelen wat zijn versoepeld konden VIB voorzitter Hans Koole en het nieuwe VIB bestuurslid Paul van der Waal elkaar..
 

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

Sinds enige maanden werkt VIB via Linkedin aan een groep Mooie Isolatieprojecten. Bedrijven plaatsen daar hun projecten met foto's w..
 

Rudolf Jürcke new president of FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Archief