Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De enorme belangstelling heeft te maken met de ingrijpende aanstaande wijzigingen. Veel initiatieven op het gebied van opwekking komen dan niet meer voor subsidie in aanmerking.

In zijn brief aan de Tweede kamer schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dat er in de jongste subsidieronde van de SDE+ ruim 7.500 aanvragen zijn ingediend. Daar is een bedrag van in totaal ruim 9 miljard euro mee gemoeid, dat is maar liefst 4 miljard euro meer dan het beschikbare budget. Wanneer alle projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, levert dat een gezamenlijke jaarproductie van 35,1 PJ op.

In vergelijking met vorige subsidieronden is de belangstelling enorm. Zo kwamen er in het najaar van 2018 krap 6.000 aanvragen binnen met een budgetclaim van 7,7 miljard euro. Afgelopen voorjaar ging het om 5.376 aanvragen voor een totaalbedrag van 4,8 miljard euro; hiermee werd de regeling niet eens overtekend. Voor de goede orde, deze cijfers betreffen niet de gehonoreerde aanvragen, die aantallen liggen lager.

Eind 2018 maakte minister Wiebes bekend dat de SDE-regeling vanaf 2020 anders wordt opgezet. Er wordt dan niet langer steun verleend voor de opwek van hernieuwbare energie, maar voor het vermijden van CO2-uitstoot. Dat betekent dat ook andere technieken, zoals CCS (afvang en opslag van CO₂), kunnen meedingen. Tevens is de verwachting dat er minder geld beschikbaar zal zijn dan de afgelopen jaren. De laatste min of meer klassieke ronde heeft in maart plaats en is bedoeld voor projecten die eerder buiten de boot vielen als gevolg van de stikstofproblematiek en het ontbreken van een vereiste transportindicatie. In de afgelopen najaarsronde zijn 7.251 aanvragen ingediend voor zonneprojecten, veruit de meest populaire categorie dus. Dat staat in schril contrast tot de veertien aanvragen voor initiatieven op het gebied van aardwarmte.
 

Nieuws

FESI bestaat 50 jaar

 
 

Joop Ettekoven neemt afscheid van het VIB-bestuur

Het VIB-bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 oktober 2020 afscheid genomen van Joop Ettekoven. Vanwege Cor..
 

Berry Branten nieuw VIB bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenveradering van 7 oktober 2020 is Berry Branten (Branten Isolatie Technieken) gekozen als bestuurslid voor d..
 

OOI heeft een nieuwe locatie, samen met NCTI

 
 

Paul van der Waal nieuw VIB-bestuurslid

Nu de Corona-maatregelen wat zijn versoepeld konden VIB voorzitter Hans Koole en het nieuwe VIB bestuurslid Paul van der Waal elkaar..
 

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

Sinds enige maanden werkt VIB via Linkedin aan een groep Mooie Isolatieprojecten. Bedrijven plaatsen daar hun projecten met foto's w..
 

Rudolf Jürcke new president of FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Archief