VIB

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB behartigt de belangen van de isolatiebranche. De ondernemersvereniging bestaat uit leden (isolatiebedrijven) en buitengewone leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen).

De VIB is opgericht in 1931. De sector had begin twintigste eeuw een sterke groeie doorgemaakt, mede onder invloed van een sterke industriële ontwikkeling. Doelstelling was van meet af aan zowel collectieve belangenbehartiging als verdere professionalisatie van de bedrijfstak en kwaliteitsbevordering. Sindsdien heeft de VIB zich ontwikkeld tot een actieve, sterke, onafhankelijke branchevereniging voor en door de leden.

De bundeling van ondernemers en toeleveranciers binnen één ondernemersvereniging bevordert kennisontwikkeling en –uitwisseling en vergemakkelijkt de collectieve belangenbehartiging op nationaal en internationaal niveau. De leden (isolatiebedrijven) vertegenwoordigen ca. 90 procent van de markt, de buitengewone leden (producenten en toeleveranciers) verzorgen gezamenlijk vrijwel honderd procent van de Nederlandse markt.

In overeenstemming met de kernactiviteiten schenkt de VIB veel aandacht aan de maatschappelijke aspecten van goede isolatiesystemen. Belangrijke elementen zijn energiebesparing, reductie van de uitstoot van broeikasgassen, veiligheid en welzijn. Duurzaamheid is een kernwaarde in de beleidsvorming.

De VIB stimuleert een hoog professioneel niveau van de aangesloten bedrijven. Daartoe organiseert de VIB bijeenkomsten op locatie, is zij initiatiefnemer van het vakblad Isolatie Magazine. Ook is de VIB organisator van het isolatieseminar ‘Next Generation’ in november 2011. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stonden hier centraal.

De VIB is medeoprichter van het kennis- en adviesinstituut NCTI , deelnemer in het opleidingsinstituut OOI  en betrokken bij standaardisatie van technische isolatieystemen via de Stichtingen CINI  en ISSO. Hiermee staat de VIB in het centrum van een actieve bedrijfstak. De structuur is internationaal gezien uniek en heeft er toe geleid dat de Nederlandse isolatienormen wereldwijd toepassing vinden.

VIB-leden profiteren direct van het werk dat de VIB verzet. Als belangenbehartiger zet de VIB bovendien actuele issues op de maatschappelijke en politieke agenda. Ook internationaal is de VIB actief. Voor de leden biedt de VIB uitgebreide individuele belangenbehartiging aan, zoals een juridische helpdesk.
Het dienstenpakket, mede mogelijk dankzij de samenwerking met Koninklijke Metaalunie, geeft de leden optimale ruimte voor hún kernactiviteiten: professioneel en goed toegerust klaarstaan voor veeleisende opdrachtgevers. Met veel succes: Nederlandse isolatiebedrijven zijn overal ter wereld actief.

Voordelen lidmaatschap VIB

VIB biedt de leden collectieve en individuele ondersteuning en schept voorwaarden om succesvol te ondernemen in de isolatiebranche:

- Eerstelijns, juridische advisering op het gebied van personele aangelegenheden, wet- en regelgeving en bedrijfseconomische en fiscale vraagstukken;

- Kortingscontracten en raamovereenkomsten;

- Algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden en contract van onderaanneming;

- Circulaires en nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen;

- Twee keer per jaar Algemene Ledenvergadering op een bijzondere, vakgerelateeerde locatie;

- Collectieve belangenbehartiging;- Eigen CAO voor het Isolatiebedrijf;

- Isolatie Magazine, hét vakblad voor de Nederlandse Isolatiesector.